+48 89 642 31 51 sekretariat@zdp.ostroda.pl

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Wniosek winien zawierać:

  1. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
  2. mapę sytuacyjno-wysokościową w skali.1:500 lub 1:1000
  3. pełnomocnictwo od inwestora (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika )
  4. dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
  5. dowód opłaty skarbowej za decyzję (w przypadku zjazdu publicznego)

Do pobrania: wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Opłaty:

Opłata za decyzję (zezwolenie) dot. zjazdu publicznego – 82,00 zł. Część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 t.j. z dn. 2019.05.29).
Jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym, zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62 A

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62 A14-100 Ostróda

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ulgi:

Brak.

Informacje dodatkowe:

Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:

  1. 1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
  2. 2) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi – zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 29 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1693.) art. 104,107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2020.256) oraz upoważnienia (uchwały) Nr 150/452/2022 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 11 Maja 2022r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie do wydawania decyzji administracyjnych.

Skip to content