+48 89 642 31 51 sekretariat@zdp.ostroda.pl

O nas

Zarząd Dróg Powiatowych jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej.

Majątek:

Nazwa Położenie Numer działki Powierzchnia działki Rodzaj zabudowy
Zarząd Dróg Powiatowych miasto Ostróda
obręb Nr 9
ul. Grunwaldzka 62miasto Morąg
obręb Nr 2
ul. 3 Maja 11A

159/41

571/4

0,0858 ha

0,5110 ha

budynek biurowy
budynek warsztatów
2 budynki magazynowe
5 wiat

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie pracuje w następujących godzinach:
Poniedziałek – Piątek
od godz. 7.00 do 15.00

Przedmiot działania

Przedmiotem działania Zarządu Dróg Powiatowych jest pełnienie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych w zakresie :
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3) pełnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urzadzeń związanych z drogą,
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
14) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
17) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
18) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Struktura organizacyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie

W skład Zarządu Dróg wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Dyrektor – „DN”
2) Zastępca Dyrektora – „ZD”
3) Radca Prawny – „RP”
4) Dział Finansów, Kadr i Administracji – „FA”
5) Stanowisko ds. Zatrudnienia i Płac – „FK”
6) Dział Utrzymania – „DU”
7) Dział Techniczny – „DT”
8) Obwód Drogowy Nr 1 w Ostródzie – „OD1”
9) Obwód Drogowy Nr 2 w Morągu – „OD2”
10) Samodzielne stanowisko ds. ochrony danych osobowych – „ID”
11) Zamówienia Publiczne – „ZP”

Obwód Drogowy Nr 1 w Ostródzie wykonuje zadania na obszarze:
Miasta Ostródy, Miasta i Gminy Miłomłyn, Gminy Grunwald, Gminy Dąbrówno i Gminy Ostróda.
Obwód Drogowy Nr 2 w Morągu wykonuje zadania na obszarze:
Miasta i Gminy Miłakowo, Miasta i Gminy Morąg, Gminy Małdyty i Gminy Łukta.

Funkcję Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie sprawuje:
Małgorzata Ostrowska

Sekretariat, pokój nr 8,tel. (0-89) 646-24-14, fax. 642-17-62

Do zadań i uprawnień Dyrektora Zarządu Dróg należy:

1. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
2. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Zarządu Dróg oraz jego pracowników,
3. dokonywanie wszelkich czynności prawnych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie i na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Powiatu oraz Starostę Ostródzkiego,
4. wydawanie wszelkich zarządzeń wewnętrznych, decyzji i postanowień dotyczących działalności Zarządu Dróg,
5. dokonywanie czynności prawnych związanych z prowadzeniem Zarządu Dróg zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania jednostki organizacyjnej,
6. opracowanie zakresów czynności na stanowiskach pracy oraz zapewnienie prawidłowego współdziałania poszczególnych komórek organizacyjnych,
7. nadzór nad organizacją pracy w Zarządzie Dróg oraz spraw związanych z doskonaleniem kadr,
8. przyjmowanie rzeczowych składników mienia Zarządu Dróg, ponoszenie odpowiedzialności i gospodarowanie tym mieniem zgodnie z przepisami prawa,
9. koordynowanie robót i zakupu wyposażenia w Zarządzie Dróg oraz Obwodach Drogowych,
10. nadzór robót z ramienia inwestora,
11. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem postępowania przetargowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
12. odpowiedzialność za realizację obowiązków jakie spoczywają na zarządcy dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
13. sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony informacji niejawnych,
14. realizacja uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz zarządzeń i innych decyzji Starosty Ostródzkiego,
15. przygotowywanie rocznych propozycji do planów i przedkładanie ich Zarządowi Powiatu przy zatwierdzaniu budżetu powiatu,
16. organizowanie i zapewnianie prawidłowego działania kontroli a także należyte wykorzystywanie wyników kontroli.

Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy realizują zadania wyznaczone im przez Dyrektora i przed nim ponoszą odpowiedzialność za ich wykonanie.

Do zadań należy:

1. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio podległych, w zakresie ustalonym przez Dyrektora,
2. zapewnienie prawidłowego współdziałania poszczególnych działów,
3. opracowywanie zakresu zadań i obowiązków dla pracowników swojego pionu,
4. wprowadzanie zmian i usprawnień organizacyjnych w podległych działach bez naruszania struktury organizacyjnej Zarządu Dróg oraz w ramach ustalonej etatyzacji dla podległego pionu,
5. nadzorowanie całokształtu spraw z zakresu działania podległych działów,
6. kierowanie pracą podległych pracowników,
7. przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Funkcję Zastępcy Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie sprawuje:
Grzegorz Puzon

Telefon: (089) 642-31-56, pokój nr 8

Zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności.

Zastępca Dyrektora przyjmuje interesantów we wtorki każdego tygodnia od 8:00 do 10:00

Do zakresu działania i odpowiedzialności Zastępcy Dyrektora należy sprawowanie nadzoru, kontroli oraz inicjowanie i koordynacja pracy podległych działów w szczególności w zakresie nadzoru nad:

1. realizacją robót remontowych i inwestycyjnych:
a) weryfikacja dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich,
b) prowadzenie gospodarki gruntami na cele drogowe,
c) koordynacja zadań remontowych i inwestycyjnych oraz ich rozliczeń,
d) nadzór techniczny realizowanych inwestycji.
2. bieżącym utrzymaniem dróg, ulic i obiektów mostowych, ewidencja:
a) utrzymanie i remont dróg i ulic, chodników, obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch na drogach i ulicach powiatowych,
b) koordynacja robót w pasie drogowym,
c) prowadzenie okresowych przeglądów stanu dróg,
d) organizowanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
e) uzgodnienia lokalizacji urządzeń w pasie drogowym,
f) naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego, pobieranie opłat i kar w zakresie określonym w ustawie o drogach.
3. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji dróg i obiektów inżynieryjnych, tj. aktualizacje ewidencji dróg i obiektów inżynieryjnych.
4. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. organizacja ruchu na wypadek awarii, zdarzeń losowych, czasowych zamknięć odcinków dróg.

Funkcję Głównego Księgowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie sprawuje: Grażyna Maliszewska

Telefon: (0-89) 646-24-14, 642-31-55, pokój nr 9 Działem Finansów, Kadr i Administracji bezpośrednio kieruje Główny Księgowy Zarządu Dróg Powiatowych – Grażyna Maliszewska

Do zakresu działania Działu Finansów, Kadr i Administracji należy:

1. przygotowanie projektu budżetu Zarządu Dróg w oparciu o przyznane środki budżetowe,
2. przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie dyscypliny budżetowej,
3. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Zarządu Dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym zakresie,
4.prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych oraz naliczanie amortyzacji i dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
5. rozliczanie inwentaryzacji oraz nadzór nad prawidłowością przeprowadzania inwentaryzacji,
6. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
7. kontrola naliczania i odprowadzania podatków,
8. prowadzenie gospodarki finansowej Zarządu Dróg polegającej na prawidłowym wykorzystywaniu przyznanych środków finansowych zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
9. dokonywanie przelewów dla zadań budżetowych,
10. zapewnienia należytej ochrony wartości pieniężnych,
11. analizowanie wykorzystywanych środków budżetowych,
12. informowanie Dyrektora Zarządu Dróg o ewentualnych zagrożeniach kosztów powyżej założonego planu wydatków na danym paragrafie,
13. sprawdzanie dowodów pod względem formalno – rachunkowym,
14. przyjmowanie i dekretowanie dowodów księgowych,
15. nadzór nad terminową spłatą zobowiązań i ściąganiem należności bieżących, dochodzenie innych należności i roszczeń spornych, zgodnie z określoną procedurą,
16. analizowanie zaangażowania wartościowego umów w kontekście planu wydatków (konta pozabilansowe),
17. dokonywanie windykacji należności,
18. nadzór nad prawidłowością prowadzenia kasy Zarządu Dróg,
19. prowadzenie czynności kancelaryjnych
20. obsługa Sekretariatu Zarządu Dróg,
21. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie właściwych ewidencji,
22. obsługa centrali telefonicznej oraz faxu,
23. zaopatrywanie pracowników w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
24. prowadzenie księgi inwentarzowej przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu – dotyczy biura Zarządu Dróg w Ostródzie,
25. prenumerata czasopism i publikacji,
26. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
27. kompletowanie i aktualizowanie zbiorów wewnętrznych aktów normatywnych, typu: zarządzenia, regulaminy, instrukcje i informacje,
28. prowadzenie zbiorczych ewidencji skarg i wniosków wpływających do Zarządu Dróg, przekazywanie ich stanowiskom pracy do załatwienia według właściwości,
29. nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych Zarządu Dróg
30. prowadzenie kasy i wykonywanie czynności związanych z operacjami kasowymi i bankowymi – sporządzanie raportów kasowych,
31. sporządzanie deklaracji PFRON,
32. sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań.

Stanowisko d/s Zatrudnienia i Płac sprawuje Joanna Nienałtowska

Telefon (0-89) 646-24-14, 642-31-58, pokój nr 9

Do zakresu działania Stanowiska d/s Zatrudnienia i Płac należy:

1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z przyjmowaniem, zwalnianiem, przenoszeniem i awansowaniem pracowników,
2. prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych i ich rozliczanie,
4. ustalanie zasad wynagradzania pracowników i indywidualnego zaszeregowania zgodnie z obowiązującą tabelą płac,
5. opracowanie planu urlopów wypoczynkowych,
6. prowadzenie ewidencji pracowników, wydawanie delegacji służbowych oraz legitymacji ubezpieczeniowych,
7. sporządzanie list obecności, prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz ewidencji obecności w pracy,
8. sporządzanie list płacy oraz list płatniczych zasiłków z ubezpieczenia społecznego – prowadzenie dokumentacji,
9. prowadzenie kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych i chorobowych,
10. sporządzanie formularzy ZUS dotyczących ubezpieczeń pracowników,
11. obsługa programu PŁATNIK w zakresie elektronicznego przekazywania dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
12. sporządzanie informacji o dochodach podatników i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz wydawanie zaświadczeń dla pracowników odnośnie zatrudnienia i wynagrodzenia,
13. organizowanie i prowadzenie wszelkich spraw związanych ze szkoleniami pracowników,
14. organizowanie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników oraz nadzór nad aktualnością tych badań,
15. prowadzenie działalności socjalnej dla pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie,
16. kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników ogólnych i szczególnych przepisów BHP oraz prowadzenie działalności informacyjnej z tego zakresu wśród pracowników,
17. współpraca z inspektorem ds. BHP,
18. nadzorowanie realizacji prawa pracy i prowadzenie działalności informacyjnej z tego zakresu wśród pracowników,
19. przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
20. prowadzenie spraw związanych z ocenami kwalifikacyjnym,
21. prowadzenie dokumentacji związanej z procedurą rekrutacyjną,
22. prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą,
23. sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań.

Funkcję Kierownika Działu Technicznego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie sprawuje: Agnieszka Staniszewska

Telefon: (089) 642-31-53, pokój nr 2

Do zakresu działania Działu Technicznego należy:

 1. kontrola stanu dróg i obiektów mostowych,
 2. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy dróg,
 3. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia
 4. planowanie i wykonywanie oświetlenia przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerów na drogach publicznych na terenie zabudowy
 5. prowadzenie ewidencji, wykazów i ksiąg obiektów mostowych – obsługa programu komputerowego,
 6. nadzór nad przeprowadzaniem okresowych kontroli drogowych obiektów inżynierskich
 7. gromadzenie danych techniczno – eksploatacyjnych o obiektach mostowych i przechowywanie ich dokumentacji technicznej,
 8. zbieranie i przekazywanie informacji o stanie obiektów mostowych administrowanych przez Zarząd Dróg,
 9. koordynacja wykonywania na obiektach mostowych robót interwencyjnych związanych      z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 10. opracowywanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 11. przygotowanie dokumentów potrzebnych do procesu budowlanego, uzyskiwanie decyzji środowiskowych, pozwoleń konserwatorskich, pozwoleń na budowę, zgłoszeń oraz innych wymaganych uzgodnień, wniosków,
 12. przygotowanie kosztorysów na podstawie opracowanych przedmiarów przygotowanych wspólnie z Obwodami Drogowymi,
 13. przygotowywanie materiałów technicznych do zamówień publicznych (specyfikacje techniczne, kalkulacje, opis techniczny zamówienia, wniosek o uruchomienie procedury zamówień publicznych),
 14. udział w Komisji przetargowej,
 15. prowadzenie nadzoru z ramienia inwestora nad realizacją robót, odbiór robót oraz ostateczne ich rozliczanie,
 16. przeglądy gwarancyjne zrealizowanych zadań,
 17. pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg,
 18. załatwianie interwencji obcych związanych z realizacją prowadzonych zadań w zakresie dróg i obiektów mostowych,
 19. nadzór nad wprowadzaniem ograniczeń ruchu na drogach lub zamknięciem dróg dla ruchu w przypadkach gdy wymaga tego stan techniczny drogi lub obiektu mostowego oraz bezpieczeństwo ruchu w porozumieniu z Obwodami Drogowymi,
 20. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu -prowadzenie dokumentacji organizacji ruchu w zakresie zarządzania ruchem oraz współpraca z organem właściwym do zarządzania ruchem w zakresie wprowadzania oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 21. organizowanie pomiarów ruchu drogowego na drogach przygotowywanych pod inwestycje,
 22. analizowanie miejsc niebezpiecznych w związku z zaistniałymi wypadkami i kolizjami drogowymi na drogach powiatowych,
 23. udział w opracowywaniu dokumentów planistycznych,
 24. prowadzenie oraz udział w przeglądach obiektów mostowych,
 25. sporządzanie wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych; prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań, które otrzymały dofinansowanie, rozliczanie zadań,
 26. badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 27. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 28. przygotowywanie nieskomplikowanej dokumentacji technicznej, nadzór nad opracowywaniem dokumentacji technicznej zewnętrznej

Funkcję Kierownika Działu Utrzymania w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie sprawuje: Sławomir Palmowski

Telefon: (089) 642-31-61, pokój nr 1

Do zakresu działania Działu Utrzymania należy:

 1. kontrola stanu dróg i obiektów mostowych,
 2. opracowywanie projektów planu rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego,
 3. opracowywanie projektów planów finansowych utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 4. nadzór nad utrzymaniem części drogi, urządzeń drogi, budowli ziemnych, drogowych obiektów inżynierskich, znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 5. koordynacja robót w pasie drogowym
 6. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 7. nadzór i koordynacja pracy Obwodów Drogowych,
 8. prowadzenie elektronicznej ewidencji dróg, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionych organów, aktualizacja,
 9. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 10. nadzór nad przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu dróg, w tym weryfikacja cech  i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym stan bezpieczeństwa szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego,
 11. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 12. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 13. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie utrzymania dróg,
 14. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego (przejazdy kolejowe),
 15. nadzór nad gospodarką zadrzewienia przydrożnego – opracowywanie planu wyrębu drzew przydrożnych, utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
 16. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
 17. zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7,
 18. nadzór nad instalacją w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących, obudów na te urządzenia, ich usuwaniem oraz utrzymaniem, zapewnienie należytego funkcjonowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących,
 19. przygotowywanie materiałów technicznych z bieżącego utrzymania do zamówień publicznych (specyfikacje techniczne, kalkulacje, opis techniczny zamówienia, wniosek o uruchomienie procedury zamówień publicznych),
 20. udział w Komisji przetargowej,
 21. prowadzenie nadzoru nad realizacją robót z bieżącego utrzymania, odbieranie oraz ostateczne ich rozliczanie,
 22. załatwianie interwencji obcych związanych z remontem dróg i obiektów mostowych,
 23. nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg – dyżury zimowego utrzymania dróg,
 24. koordynacja przeciwpowodziowej i przeciwlądowej ochrony mostów na obszarze działania Zarządu Dróg,
 25. załatwianie interwencji obcych związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych,
 26. nadzór nad wprowadzaniem ograniczeń ruchu na drogach lub zamknięciem dróg dla ruchu w przypadkach gdy wymaga tego stan techniczny drogi lub obiektu mostowego oraz bezpieczeństwo ruchu w porozumieniu z Obwodami Drogowymi,
 27. analizowanie miejsc niebezpiecznych w związku z zaistniałymi wypadkami i kolizjami drogowymi na drogach powiatowych,
 28. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu, wyrażanie zgód na korzystanie z przystanków oraz wydawanie opinii odnośnie wykorzystania dróg w sposób szczególny w zakresie ustalonym przepisami państwowymi,
 29. organizowanie z udziałem Policji kontroli pojazdów kołowych w zakresie respektowania wymogów dopuszczalnych obciążeń pojazdów,
 30. ochrona dróg w okresie występowania przełomów – oznakowanie, ewidencja i sprawozdawczość, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

Do zakresu działania Zamówień Publicznych należy:

1. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zamówień zwolnionych ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, o wartości przekraczającej próg określony w Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ze stosowania tejże ustawy wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie,
2. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w imieniu i na rzecz Powiatu Ostródzkiego z zakresu realizacji zadań dofinansowanych z zewnątrz w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zamówień zwolnionych ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, o wartości przekraczającej próg określony w Regulaminie udzielania zamówień publicznych zwolnionych na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ze stosowania tejże ustawy wprowadzonym uchwałą Zarządu Powiatu w Ostródzie,
3. udział w pracach Komisji przetargowych powoływanych przez Dyrektora Zarządu Dróg powiatowych w Ostródzie do rozstrzygania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
4. przygotowywanie umów oraz aneksów do umów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie,
5. przekazywanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach,
6. sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w danym roku budżetowym,
7. opracowywanie i aktualizowanie regulaminów dotyczących udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Funkcję Inspektora ds. ochrony danych osobowych sprawuje: Natalia Bałakier-Gronek

Telefon: (089) 642-31-51, pokój nr 8

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. ochrony danych osobowych należy:

1. opracowywanie, wdrażanie i aktualizowanie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
2. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
3. informowanie Administratora danych Osobowych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie,
4. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,
5. udzielania na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonaniu zgodnie z RODO,
6. współpraca z organem nadzorczym,
7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestii związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
8. prowadzenie rejestru zbioru danych przetwarzanych przez administratora Danych Osobowych,
9. przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych i przekazywanie ich do akceptacji Dyrektorowi – administratorowi Danych oraz prowadzenie rejestru wydanych upoważnień,
10. nadzór i kontrola nad systemem zabezpieczeń danych osobowych w zarządzie Dróg powiatowych w Ostródzie.

Funkcję Kierownika Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie sprawuje: Mariusz Beszczak

Telefon (0-89) 646-24-14, 642-31-54, pokój nr 4

Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1 wykonuje zadania na obszarze:

– Miasta Ostróda
– Miasta i Gminy Miłomłyn,
– Gminy Grunwald,
– Gminy Dąbrówno,
– Gminy Ostróda.

Na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Miastem Ostróda rolę zarządcy na ulicach będącymi drogami powiatowymi na terenie miasta Ostróda pełni Miasto Ostróda.

Funkcję Kierownika Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu sprawuje: Agnieszka Wiśniewska

Dane adresowe: ul. 3 Maja 11, 14-300 Morąg, tel. fax. (0-89) 757-23-51

Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 wykonuje zadania na obszarze:

– Miasta i Gminy Miłakowo,
– Miasta i Gminy Morąg,
– Gminy Małdyty,
– Gminy Łukta.

Do zakresu działania Obwodów Drogowych należy:

1. objazdy dróg i kontrola stanu dróg i obiektów mostowych,
2. oznakowanie i doraźne wypełnianie ubytków w nawierzchni dróg lub ich naprawa, gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wnioskowanie zlecenia robót w zakresie naprawy dróg innym wykonawcom,
3. wykonywanie doraźnych lub trwałych napraw miejscowych uszkodzeń poboczy, skarp, nasypów, wykopów, itp.
4. Oznakowanie odcinków dróg zagrożonych przełomami i koniecznych objazdów oraz oznakowanie miejsc robót interwencyjnych wymagających zmian w organizacji ruchu, usuwanie skutków przełomów w zakresie określonych przez Zarząd Dróg,
5. usuwanie z korony drogi przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu i wszelkich zanieczyszczeń,
6. wykonywanie przecinek w poboczach likwidujących zastoiska wodne na nawierzchni drogi,
7. czyszczenie nawierzchni drogi i chodników w zakresie ustalonym przepisami oraz oczyszczanie i odchwaszczanie ścieków betonowych usytuowanych w koronie drogi i lokalne udrażnianie rowów przydrożnych oraz czyszczenie studzienek ściekowych i innych urządzeń odwadniających,
8. utrzymywanie w czystości i czytelności znaków pionowych, wymiana uszkodzonych znaków drogowych i uzupełnianie brakujących,
9. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
10. uzupełnianie brakujących i wymiana słupków hektometrowych,
11. zabezpieczanie uszkodzonych elementów urządzeń drogowych (poręczy mostowych, barier ochronnych) i wykonywanie drobnych napraw tych urządzeń,
12. uzupełnianie ubytków oznakowania poziomego w zakresie określanych przez Zarząd Dróg,
13. pielęgnowanie istniejącego zadrzewienia,
14. wycinanie pojedynczych drzew przydrożnych, usuwanie pni i przycinanie gałęzi ograniczających skrajnię drogową lub stwarzających zagrożenia,
15. sporządzanie rocznych planów wyrębu drzew oraz sporządzanie protokołów klasyfikacji drewna,
16. koszenie trawy i niszczenie chwastów i samosiewów drzew i krzewów na poboczach, skarpach, w rowach, zwłaszcza w miejscach ograniczających widoczność,
17. prowadzenie przeglądów bieżących dróg i obiektów mostowych,
18. interwencyjne czyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami,
19. zabezpieczenie miejsc awarii obiektów mostowych przez odpowiednie ich oznakowanie i wykonanie robót zabezpieczających,
20. wykonywanie drobnych robót utrzymaniowych i konserwacyjnych obiektów mostowych,
21. kierowanie robotami zimowego utrzymania dróg – ustawianie,
zdejmowanie, naprawy oraz magazynowanie zasłon przeciwśnieżnych, prowadzenie dyżurów,
22. wykonywanie innych prac zimowego utrzymania dróg w zakresach ustalonych przez Zarząd Dróg,
23. nadzorowanie przestrzegania przepisów porządkowych na drogach i obiektach mostowych, w szczególności przepisów dotyczących umieszczania obcych urządzeń w pasie drogowym, ochrony dróg przed zanieczyszczaniem, prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania wszelkich robót wykonywanych w obrębie pasa drogowego,
24. kontrolowanie czy roboty obce w pasie drogowym są wykonywane na podstawie wydanego zezwolenia i zgodnie z ustaleniami zawartymi w tym zezwoleniu,
25. dokumentowanie wszelkich naruszeń pasa drogowego i składanie o tym informacji Dyrektorowi Zarządu Dróg,
26. przygotowywanie i rozliczanie miesięcznych planów robót,
27. opracowywanie zestawień rocznych potrzeb i przedkładanie ich do Działu Technicznego w celu opracowania planu robót,
28. obsługiwanie i utrzymywanie we właściwym stanie technicznym środków transportowych i sprzętu drogowego – czuwanie nad prawidłową konserwacją i eksploatacją, zgłaszanie do Zarządu Dróg zapotrzebowań na materiały, sprzęt i środki transportowe, rozliczanie materiałów pędnych,
29. utrzymywanie w należytym stanie budynków drogowych, nadzorowanie nad utrzymaniem czystości w pomieszczeniach i porządku na terenie posesji Obwodu Drogowego,
30. przygotowywanie danych do przetargów (przedmiar robót),
31. nadzorowanie nad robotami utrzymaniowymi i budowlanymi, udział w przetargach prowadzonych przez Zarząd Dróg oraz udział w odbiorach robót prowadzonych na drogach powiatowych,
32. kierowanie pracą podległych pracowników, zapewnienie na robotach warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.pożarowych. Prowadzenie szkoleń wstępnych pracowników fizycznych przed przystąpieniem do pracy w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dyscypliny pracy i p.poż. Zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną oraz środki czystości i wyposażenia ich w odpowiedni i niezbędny sprzęt do wykonywania pracy.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

Dyrektor Zarządu Dróg przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek każdego tygodnia od godz. 8:00 do godz. 10:00. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz w oparciu o instrukcję kancelaryjną określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. z 1998r. nr 160, poz. 1074 z późn. zm.).

Do pobrania: Regulamin Organizacyjny ZDP – 21 luty 2020r

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie

§ 1
Kodeks etyki jest zbiorem norm i zasad, którymi powinni się kierować zatrudnieni w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie pracownicy, bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę, wymiaru czasu pracy oraz zajmowanego stanowiska. Celem Kodeksu etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych pełniących służebną rolę w stosunku do obywateli i obowiązującego prawa. Pracownik samorządowy zobowiązany jest przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych, w tym zawartych w niniejszym Kodeksie oraz traktować pracę jako służbę publiczną.

§ 2
Pracownicy samorządowi zobowiązani są wykonywać zadania publiczne oraz gospodarować środkami publicznymi z uwzględnieniem interesu Państwa, wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli. W szczególności pracownicy samorządowi zobowiązani są działać zgodnie z zasadami:
1. Praworządności,
2. Bezstronności i bezinteresowności,
3. Obiektywizmu,
4. Uczciwości i rzetelności,
5. Lojalności,
6. Odpowiedzialności,
7. Jawności postępowania,
8. Niedyskryminowania,
9. Dyskrecji i ochrony prawa własności,
10. Zgodnego z prawem informowania i doradztwa,
11. Uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesentami,
12. Podnoszenia jakości świadczonych usług,
13. Dbałości o dobre imię Zarządu Dróg Powiatowych i pracowników samorządowych,
14. Godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim.

§ 3
Pracownicy samorządowi za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.

§ 4
1. Kierownictwo Zarządu Dróg Powiatowych upowszechnia zasady zawarte w Kodeksie wśród podległych im pracowników, wspólnoty samorządowej, celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.
2. Każdy pracownik samorządowy jest zobowiązany zapoznać się z Kodeksem i złożyć oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2, pracownikowi zajmującemu się sprawami zatrudnienia i płac. Oświadczenie dołączone jest do akt osobowych.
3. Pracownicy samorządowi nowo zatrudnieni mają obowiązek zapoznać się z Kodeksem przed przystąpieniem do pracy.

Skip to content