+48 89 642 31 51 sekretariat@zdp.ostroda.pl

PRZEDŁUŻENIE DO DNIA 31.10.2023 r. OFERTY PRACY z dnia 28.09.2023 r. DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OSTRÓDZIE POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO SPECJALISTY / ST.REFERENTA DZIAŁU TECHNICZNEGO

OFERTA PRACY z dnia 28.09.2023 r. DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OSTRÓDZIE POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO SPECJALISTY / ST.REFERENTA DZIAŁU TECHNICZNEGO ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA

 

Klauzula informacyjna Rekrutacja pracowników
Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62a (dalej: Administrator). 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zdp.ostroda.pl lub telefonicznie : 89 642 31 51 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez Administratora w celach rekrutacyjnych, w szczególności: a. w celu podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO) przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego; b. w celu wykonania przez Administratora ustawowych obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) dla danych wymienionych w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego ; c. w celu przetwarzania danych niewymaganych przepisami prawa przekazanych w procesie rekrutacyjnym dobrowolnie przez kandydata na podstawie udzielonej zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na przekazaniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO) przez czas niezbędny do przeprowadzenia ww. procesu, tj. do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ofercie zatrudnienia lub do momentu wycofania wyrażonej zgody; d. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata na podstawie udzielonej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych wyrażonej poprzez odrębne oświadczenie (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO) przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji lub do momentu wycofania wyrażonej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: a. organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Państwowa Inspekcja Pracy, itp.; b. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT, dostawcy aplikacji wspomagających procesy rekrutacyjne, inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 5. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu) ani przekazywane do państw trzecich (państwa nienależące do EOG) lub organizacji międzynarodowych. 6. Osobom, których dane przetwarzane są w ramach procesów rekrutacyjnych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych a. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów ustawowych, w tym art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym b. Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne

Skip to content