+48 89 642 31 51 sekretariat@zdp.ostroda.pl

Informacja na temat umieszczania plakatów wyborczych

Informacja na temat umieszczania plakatów wyborczych

W celu umieszczenia plakatów wyborczych w pasie drogowym dróg powiatowych komitet wyborczy ma obowiązek zwrócić się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy. W terminie co najmniej jednego miesiąca przed planowanym zajęciem pasa. Opłata naliczana jest od powierzchni reklamy, liczby dni jej umieszczania oraz stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

  1. Propozycję usytuowania reklamy (palatu wyborczego) przedstawion± na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500 lub 1:1000, ze wskazaniem dokładnej lokazlizacji reklamy. Reklama umieszczona zbyt blisko znaków drogowych może skutkować odwróceniem uwagi kierowców od sytuacji drogowej, a przez to negatywnie wypłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Interesy kandydatów muszą w tej sytuacji ustąpić interesowi ogólnemu, jakim jest bezpieczeństwo użytkowników drogi. Zgodnie z dyrektywą kw policja lub straż gminna są zobowiązane do usuwania na koszt komitetów wyborczych plakatów i haseł wyborczych, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
  2. Wzór reklamy.
  3. Powierzchnię reklamy podaną w m2 z informacją, czy jest ona jeno- czy dwustronna. Należy pamiętać, że w kw zakazuje reklam wyborczych na nośnikach wielkoformatowych o powierzchni większej niż 2 m2(art. 110 § 4 kw).
  4. Termin umieszczenia reklamy w pasie drogowym (od dnia do dnia).
  5. Zgodę właściciela obiektów budowlanych usytuowanych w pasie drogowym (np. słupów oświetleniowych, energetycznych etc.) na umieszczenie na nich reklamy.
  6. Pełnomocnictwo osoby składającej wniosek w imieniu komitetu wyborczego. W świetle przepisów kw za gospodarkę finansową oraz za zobowi±zania majątkowe komitetu wyborczego odpowiada pełnomocnik finansowy. Tylko on jest uprawniony do zlecenia usług, dlatego też pełnomocnik finansowy powinien wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego. Ewentualnie może to być pełnomocnik wyborczy, posiadający pisemną zgodę pełnomocnika finansowego na zaciąganie zobowiązań finansowych w postaci opłaty za zajecie pasa drogowego w imieniu i na rzecz komitetu wyborczego
Skip to content