+48 89 642 31 51 sekretariat@zdp.ostroda.pl

Deklaracja dostępności Strona internetowa Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-12-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-12-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-12-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, ze wsparciem eksperta zewnętrznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Krasowski.
E-mail: admin@zdp.ostroda.pl
Telefon: +48 89 642 31 59

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
E-mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl
Telefon: +48 89 646 24 14
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

UŁATWIENIA

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

TAB – przejście do następnej pozycji
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji
ENTER – przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji
STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu i przesuwanie strony góra / dół
SPACJA – wybór pozycji
ESCAPE – powrót do nadrzędnej pozycji
Strona Starostwa Powiatowego w Ostródzie zawiera następujące ułatwienia:

moduł wyszukiwania
focus wokół elementów nawigacyjnych
wyróżniony kontrast odnośników
ScrennReader / Czytaj – Pauza/Wznów – Zatrzymaj
Zmiana wielkości czcionki
Czcionki dla dyslektyków
Odcienie szarości
Powiększony kursor
Przejście do treści
Odstępy między tekstami
Wysoki kontrast

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Skip to content