«  Wnioski główna  |  Następny wniosek  »

Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu:


- awaryjnego zajęcia pasa drogowego;
- prowadzenia robót w pasie drogowym;
- umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- umieszczania w pasie drogowym reklam lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności (tj. stoiska handlowe tymczasowe nie będące obiektami budowlanymi, ogródki przed punktami gastronomicznymi, handel okazjonalny, itp

Zajęcie pasa drogowego na skutek awarii umieszczonych urządzeń i obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:


Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego. Zakończenie prac związanych z usunięciem awarii, należy zgłosić w tut. Zarządzie celem spisania protokołu awaryjnego zajęcia pasa drogowego, niezbędnego do ustalenia opłaty w formie decyzji administracyjnej. Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego, uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu poprzedniego i przekazania go protokołem odbioru do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi wymierza się karę w wysokości 10- krotności opłaty ustalonej jako iloczyn metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego zgodnie z Uchwałą Nr X/81/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 5 listopada 2019r., w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Ostródzie oraz art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1693). Zajmujący pas drogowy min. na 7 dni przed planowanym zajęciem pasa, powinien złożyć wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek winien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego
2) cel zajęcia pasa drogowego (dokładne określenie rodzaju robót, rodzaju umieszczanego urządzenia, reklamy, obiektu budowlanego lub zajęcia pasa na prawach wyłączności) ,
3) dokładną lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego
4) planowany okres zajęcia pasa drogowego w rozbiciu na poszczególne elementy
5) numer i nazwę drogi
6) dane dot. wykonawcy
7) dane dot. kierownika robót
8) dane dot. inspektora nadzoru
9) okres zajęcia pasa drogowego
10) numer uzgodnień
Do wniosku należy dołączyć:
1) Uzgodnienia dokumentacji do wglądu,
2) Pełnomocnictwo, jeśli strona działa przez pełnomocnika wraz z wniesioną opłatą skarbową w wysokości 17 zł w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 24,
3) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
4) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – t.j. Dz. U z 2017r., poz. 784 .
5) Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6) W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.
7) W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
- projektu budowlanego obiektu umieszczonego w pasie drogowym,
- harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
8) W przypadku reklam, należy podać wymiary, sposób zamontowania i kolorystykę ,
9) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1.000 lub 1 : 500 z podaniem dokładnej lokalizacji,
10) W przypadku obiektów budowlanych lub urządzeń, należy dołączyć schemat obiektu, urządzenia z podanymi wymiarami.

Opłaty:
Wydanie zezwolenia zwolnione z opłaty skarbowej Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.) cz. III ust. 44 kol. 4 pkt.8.
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat - Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62 A
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni
Jednostka odpowiedzialna:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62 A 14-100 Ostróda
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

STAWKI OPŁAT

Ulgi:
Brak.

Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego:
1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi - zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1693) opłatę za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) jednostki budżetowe;
3) jednostki samorządu terytorialnego;
4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia — wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
6) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa — wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Podstawa prawna: Na podstawie art. 40 ust. 1, 2 pkt. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1693.), § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1264), Uchwałą Nr X/81/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 5 listopada 2019r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Ostródzie, art. 104, 107, 108 KPA oraz upoważnienia (uchwały) Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 11 Maja 2022r. Nr 150/452/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania innych spraw, upoważnienia (uchwały) Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 11 Maja 2022r. Nr 150/453/2022 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania innych spraw.


«  Wnioski główna  |  Następny wniosek  »