Ogłoszenia
«  Wstecz

Ogłoszenie oferta pracy ST.REFERENT ds. OCHRONY ŚRODOWISKA


OFERTA PRACY z dnia 02.04.2012 r.
DYREKTOR ZARZˇDU DRÓG POWIATOWYCH W OSTRÓDZIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ST.REFERENT ds. OCHRONY ŚRODOWISKA

Miejsce wykonywania pracy: Ostróda
Liczba lub wymiar etatu: 1

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska.
5. Znajomość obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

II. Wymagania dodatkowe: 1. Znajomość specyfiki pracy w administracji samorz±dowej.
2. Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) na poziomie średniozaawansowanym.
3. Odpowiedzialność, dokładność i sumienność.
4. Łatwość w nawiązaniu kontaktów międzyludzkich.
5. Umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięć, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji drogowych,
2. przeprowadzanie oceny zadrzewienia pod względem występowania gatunków chronionych, wynikające z decyzji o wycince drzew,
3. opracowywanie planu wyrębu drzew przydrożnych,
4. przygotowywanie dokumentów do uzyskania stosownych uzgodnień i zezwoleń,
5. prowadzenie bieżących spraw związanych z ochroną środowiska,

IV. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje.
4. Oświadczenie o niekaralności.
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 16.04.2012 r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62 A, 14-100 Ostróda lub za pośrednictwem poczty. Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W razie przesłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, a nie data nadania. Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://www.bip.powiat.ostroda.pl/ i na stronie /www.zdp.ostroda.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62 A.
«  Wstecz
Przetargi
Główna | O nas | Przetargi | Wnioski | Ogłoszenia | Inne | Kontakt             Copyright © 2008-2018: ZDP