«  Wstecz
Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908) oraz § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U z 14 października 2003 r.) została powołana Komisja ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zarządzeniem Nr 11/2007 Starosty Ostródzkiego z dn. 21 lutego 2007 r. W skład komisji wchodzą: - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Kierownicy Obwodów Drogowych- przewodniczący - przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie - członek - oraz przedstawiciele władz samorządowych każdej znajdującej się na terenie powiatu Ostródzkiego gminy - jako członkowie.
Komisja opiniuje, przygotowuje wnioski i przedstawia swoje propozycje zmian organizacji ruchu do zatwierdzenia Staroście. Komisja rozpatruje wnioski od jednego do dwóch razy w miesiącu w zależności od ilości i ważności złożonych wniosków. Wnioski po zatwierdzeniu wprowadzane są w życie w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

«  Wstecz